102/831 หมู่ 3 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
0816552692
find
your home
คำค้นหาทรัพย์สิน
รอสักครู่ กำลังโหลดฐานข้อมูล...

รีไฟแนนซ์บ้าน

rx onlinenlineะกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน โดยหนี้เดิมต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างที่อยู่อาศัยเท่านั้น

ผู้ขอกู้เพื่อ Refinance สามารถขอกู้สินเชื่อส่วนเพิ่มในคราวเดียวกัน เพื่อใช้ในการอุปโภค หรือเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ ได้ด้วย ซึ่งสินเชื่อส่วนเพิ่มมีทั้งแบบ Term Loan และ Revolving Loan

ระยะเวลาการให้กู้
ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 30 ปี

วัตถุประสงค์ในการกู้ อัตราดอกเบี้ย และวงเงินกู้
1. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด อาคารพาณิชย์จากสถาบันการเงินหรือองค์กร การเงิน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือบริษัทประกันชีวิต เป็นต้นโดยหนี้เดิมต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากวัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้น ตามยอดหนี้คงค้างแต่ไม่เกิน90% ยกเว้นอาคารชุดได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหรือซื้อขายจริงที่ต่ำกว่าไม่เกิน80%ของราคาประเมิน หรือซื้อขายที่ต่ำกว่า
2. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงิน หรือองค์กรการเงิน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือบริษัทประกันชีวิต เป็นต้นและกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกันโดยหนี้เดิมต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากวัตถประสงค์เพื่อจะสร้างที่อยู่อาศัยเท่านั้น
3. เพื่อปรับปรุง ต่อเติม หรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัวในคราวเดียวกันกับวัตถุประสงค์ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมบ้านฯ