102/831 หมู่ 3 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
0816552692
find
your home
คำค้นหาทรัพย์สิน
รอสักครู่ กำลังโหลดฐานข้อมูล...

จำนอง ขายฝากบ้าน

rx onlinenline่อปี เท้านั้น

3.ระหว่างสัญญา ผู้จำนอง ขายฝาก สามารถชำระทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยได้ ทำให้ได้ลดทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยในเดือนต่อ ๆ ไป

4.เมื่อครบสัญญาแล้ว ผู้จำนองหรือขายฝากยังไ่ม่สามารถชำระต้นเงินหรือไถ่ถอนจำนองหรือขายฝากขายได้ สามารถขยายระยะเวลาออกไปได้จนกว่าท่านจะชำระหรือไถ่ถอนได้

จำนองคืออะไร
การจำนอง คือ การตกลง ทำข้อตกลง ทำสัญญาต่อกัน ระหว่างบุคคลหนึ่งซึ่งเราเรียกว่า “ผู้จำนอง” กับ บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับจำนอง” โดยเอาทรัพย์สินเป็นประกัน การชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง (มาตรา 702)

ทรัพย์สินที่จะจำนองได้ มีหลายประเภทดังนี้
1. อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทรัพย์สินหลักในการจำนอง ได้แก่ ที่ดิน ทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการ ถาวร เช่น บ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ ทรัพย์อันประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน และทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบ เป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย

2. สังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ที่จะจำนองได้นั้นต้องเป็นสังหาริมทรัพย ์ที่ได้จดทะเบียนไว้ แล้วตามกฎหมายและเฉพาะสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้ เท่านั้น คือ (1) เรือกำปั่นหรือเรือมีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์มีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป (2) แพ (3) สัตว์พาหนะ(4) สังหาริมทรัพย์ อื่นๆ ซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ให้ จดทะเบียนเฉพาะการ (มาตรา 703)
– การจำนองจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 714)
– ถ้าการจำนองไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การจำนอง ย่อมตกเป็นโมฆะ (มาตรา 152)

การบังคับจำนองมี 2 วิธี คือ
1. การฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้พิพากษาสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่จำนองออกขาย ทอดตลาด (มาตรา 728)
2. การฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้พิพากษาสั่งให้เอาทรัพย์สินที่จำนองหลุดเป็นสิทธิของ ผู้รับจำนอง (มาตรา 729)

ขั้นตอนการทำงาน
1. เบื้องต้นให้ แจ้งรายละเอียดที่ของดิน บ้าน คอนโด อพาร์ทเมนท์ สินทรัพย์ ว่าเนื้อเท่าไร่ ราคาประเมินเท่าไร ติดถนนซอย หรือถนนอะไร โดยอาจจะส่งเอกสารมาทางโทรสารก่อน

2.ทางทีมงานของบริษัทจะตรวจสอบสินทรัพย์ภายใน 1 วัน หากสินทรัพย์มีความเป็นไปได้ในการดำเนินการ จะติดต่อกลับทันที โดยวิธีพิจารณาขั้นต้น จะดูจากราคาประเมินกรมที่ดิน ราคาซื้อขายจริงในท้องตลาด โดยทีมงานมีระบบตรวจสอบ ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆทั้งสิ้น ทางทีมงาน จะให้จำนองในราคาเฉลี่ยที่ 50-60 % ของราคาสินทรัพย์โดยรวม(จากราคาประ เมินและราคาซื้อขายจริง ในท้องตลาด

3.เมื่อพิจารณาหลักทรัพย์ที่ต้องการจำนองหรือขายฝากผ่านการพิจารณาแล้วทางบริษัทจะแจ้งกลับและนัดทำสัญญาจำนองหรือขายฝากในวันดังกล่าวหรือวันถัดไป
เอกสารที่จะต้องใช้
– สำเนาโฉนดที่ดินถ่ายสำเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
•- ราคาประเมินกรมที่ดิน
•- ราคาประเมินบริษัทประเมินเอกชน(ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจำนอง
ในการทำสัญญาจำนอง ผู้จำนองและผู้รับจำนองจะต้องมีการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน ที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ในเขต เช่น ที่ดินอยู่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จะต้องไปจดทะเบียนจำนอง ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ในการจดทะเบียนจำนองดังกล่าว ผู้จำนองจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนร้อยละ 1 บาท

ข้อดีของการทำสัญญาจำนอง
1.การจดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นใด เป็นเพียงการนำที่ดินดังกล่าวไปจดทะเบียนจำนองไว้เป็นหลักประกัน เมื่อผู้จำนองผิดสัญญา หรือถึงกำหนดชำระแล้วยังไม่สามารถไถ่ถอนจำนองได้ บ้านและที่ดินดังกล่าวยังเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จำนอง ผูู้รับจำนองจะต้องไปฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ยัดทรัพย์ขายทอดตลาด ผู้จำนองยังมีเวลาหาเงินมาชำระหนี้/ไถ่ถอนจำนองได้หลายเดือน ตรงกันข้ามกับสัญญาขายฝาก หากครบกำหนดแล้ว ผู้ขายฝากไม่สามารถต่อสัญญาได้ และผู้ขายฝากไม่สามารถที่จะชำระหนี้หรือไถ่ถอนการขายฝากได้ บ้านและที่ดินที่ขายฝากจะหลุดเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับซื้อฝากทันที นับแต่วันครบกำหนดสัญญาขายฝาก

2.การทำสัญญาจำนอง เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการใช้เงินมาหมุนเวียนในเวลาอันรวดเร็ว หรือบุคคลที่มีการเดินบัญชีกับธนาคารไม่สวยงาม หรือมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ แต่ยังมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ โดยใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน ก็ได้รับเงิน

ค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาจำนอง
1. ค่าจดทะเบียนจำนอง ผู้จำนองจะต้องเป็นผู้ชำระในอัตราร้อยละ 1 ให้แก่กรมที่ดิน เช่น ถ้าเอาทีดินไปจดทะเบียนจำนองไว้กับผู้จำนองจำนวน 100,000 บาท ผู้จำนองจะต้องเสียค่าธรรมเนียมจำนวน 1,000 บาท เป็นต้น
2. ค่านายหน้า (ค่าปากถุง) แล้วแต่จะตกลงกัน

สัญญาขายฝาก

สัญญาขายฝาก คือ สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้

การขายฝาก หมายถึง สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่า ผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือมิฉะนั้นในกำหนดเวลาตามกฎหมาย คือ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน ที่ดิน ต้องไถ่ภายใน 10 ปี นับแต่เวลาที่มีการซื้อขาย แต่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ ต้องไถ่ภายใน 3 ปีนับแต่ซื้อขาย หากเกินกำหนดเวลานี้แล้วกฎหมายถือว่า กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายฝากกัน ตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที กรณีที่ทำสัญญากำหนดเวลาไถ่นานเกินกว่า 10 ปี 3 ปี ก็ต้องลดลงมาเป็น 10 ปี 3 ปี หรือถ้าทำสัญญากำหนดเวลาไถ่ต่ำกว่า 10 ปี 3 ปี ก็จะขยายเวลามิได้

ข้อแตกต่างระหว่าง “การขายฝาก” กับ “การจำนอง”
คือการจำนองนั้นผู้จำนองนำทรัพย์สินของตน เช่น บ้าน-ที่ดินไปค้ำประกันหนี้เงินกู้ หากผิดนัดไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้ก็จะฟ้องร้องและบังคับคดียึดทรัพย์สินที่นำมาค้ำประกันไว้ แต่การขายฝากเป็นการนำทรัพย์สินไปขายให้แก่คนอื่นภายใต้เงื่อนไขที่ว่า เมื่อถึงกำหนดแล้วผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนได้ หากเกินกำหนดก็เสียกรรมสิทธิ์ทันที

ข้อดีของสัญญาขายฝาก

1. ผู้ขายได้รับเงินในเวลารวดเร็ว โดยใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน

2. ผู้รับซื้อฝากไม่ดูการเดินบัญชี สำเนาบัญชีของผู้ขายฝากเหมือนกันธนาคาร

3. การทำสัญญาขายฝาก ผู้รับซื้อฝากจะให้ราคาประมาณ 50-60 เปอร์เซ็นต์ ของราคาซื้อขาย